Oferta

Prawo cywilne i gospodarcze

 • udzielanie porad prawnych
 • przygotowywanie opinii prawnych i projektów umów
 • badanie zgodności treści umów z przepisami obowiązującego prawa
 • pomoc w negocjowaniu kontraktów 
 • reprezentacja procesowa przed wszystkimi sądami
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym
 • dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowań wynikających m.in. z takich zdarzeń jak: wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy w sztuce medycznej, czyny niedozwolone oraz odszkodowań na podstawie umów ubezpieczeń
 • prowadzenie spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • pomoc w tworzeniu, łączeniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek, ich oddziałów i przedstawicielstw
 • sporządzanie wniosków do KRS, 
 • opracowywanie umów i statutów spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek
 • przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu karnym
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 • wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżyciela prywatnego
 • wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia
 • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym - wnioski : o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SED), o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prawo rodzinne

 • reprezentacja w postępowaniu o unieważnienie małżeństwa, separację lub rozwód
 • zastępstwo procesowe w sprawach o podział majątku
 • prowadzenie spraw alimentacyjnych
 • reprezentacja w sprawach o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • reprezentacja w sprawach o przysposobienie
 • reprezentacja w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 • reprezentacja w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem małoletniego dziecka lub współmałżonka

Prawo spadkowe

 • pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów
 • reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • roszczenia o zachowek oraz roszczenia zapisobiorców
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Obrót nieruchomościami

 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości, w tym analiza wszelkiego ryzyka, obciążeń, potencjalnych ograniczeń, roszczeń odszkodowawczych
 • czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości m. in prowadzenie postępowania o zniesienie współwłasności, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nabycie własności przez zasiedzenie
 • doradztwo prawne przy zbywaniu i nabywaniu nieruchomości oraz ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych, podziale nieruchomości
 • udział w negocjacjach w zakresie obrotu nieruchomościami
 • reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym
 • doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym.

Własności lokali

 • doradztwo prawne dla zarządców nieruchomości
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Zapytaj o ofertę

Masz pytania, potrzebujesz wyceny lub interesuje Cię forma współpracy za pośrednictwem środków komunikacji na odległość?
Zadzwoń pod nr tel. 536 542 771 lub wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

Przejdź do formularza kontaktowego

41-902 BYTOM, Plac Kościuszki 9/38 (na przeciw CH Agora)